LinkInformation
http:// deu.archinform.net/projekte/1398.htm Architekturdatenbank
http:// www.wuestenrot-stiftung.de/index.php?u1=2&u2=4&u3=6 Engagement der Wüstenrot Stiftung
http:// www.galinsky.com/buildings/schminke/ Info über Haus Schminke (englisch)
http:// home.arcor.de/kerstinkulus/haus-schminke/haus-schminke.html Kerstin Kulus: Fotos zum Haus Schminke (Juli 2002 )
http://oberlausitz-digital.de/Galerie/categories.php?cat_id=69&sessionid=c11daaab1deb297c0fdc97d7f837c9a6 Uwe Heinrich: Fotos vom Haus Schminke
http:// www.hckbln.de/fotoseiten/sch_wintergarten.html?re=1 hckbln | de: Fotos zum Haus Schminke
http:// www.wettbewerb-kulturstiftung.de/show_project_short.aspx?id=1879 Wettbewerb: Kinder zum Olymp!
http:// www.hess.eu/en/Service/Presse/de/11809388265734702/ Hess AG zur Gründung der Stiftung Haus Schmink e
http:// www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=904 Dum Schminke (tschechisch)

zurück